Ako si vyberať pozemok na stavbu

Na výber vhodného pozemku je potrebný dostatok času a najmä zvážiť veľa faktorov ako napr. vysnívaný typ domu, širšiu a užšiu lokalitu pozemku, napojenie na inžinierske siete, prístupová cesta a komunikácie, veľkosť, druh pozemku, regulatívy a obmedzenia výstavby, ktoré vyplývajú z územného plánu, územného rozhodnutia alebo zo stavebného povolenia, hydrogeologické a geologické podmienky, právne vzťahy, atď.

Každý pozemok vyžaduje iný prístup projektanta vzhľadom na voľbu projektu rodinného domu a jeho veľkosti, preto by sa pozemok a dom mali vyberať temer súčasne. Ak už ste majiteľom stavebného pozemku, musíte mu projekt objektu dokonale prispôsobiť. Čím je výmera pozemku menšia, tým by mal byť dom jednoduchší a menší. Priemerná plocha pre stavbu domu je okolo 600 až 800 m². Parcela od 1000 m² sa uplatní pri budovaní viacgeneračných rodinných domov s bohatým zázemím – s rekreačnými plochami, okrasnou záhradou, malou športovou plochou a pod. Je potrebné zvážiť aj vzájomné odstupy od susedných objektov (aj keď je možné stavať na hranici pozemku) a či vám plocha pozemku poskytne dostatočný priestor na relaxáciu a oddych.

Ideálnym pozemkom sa zvykne označovať taký, ktorý má tvar obdĺžnika s rozmerom kratšej hrany cca 20- 25 m. Optimálny pomer strán obdĺžnikového pôdorysu pozemku je pritom 2:3. Nie celkom vhodné sú parcely užšie ako 15 m, avšak s pomocou architekta sa aj na takejto parcele dá naprojektovať dom. Najpreferovanejšími svetovými stranami sú južná, juhozápadná až západná strana.

ako-vyberat-pozemok-na-stavbu_02Pred kúpou pozemku sa určite oplatí veľmi pozorne porovnávať ceny ponúkaných pozemkov v danej lokalite, informovať sa na miestom, alebo obecnom úrade, atď. Cenu ovplyvňuje  množstvo faktorov (zavedené inžinierske siete, existujúce objekty na pozemku, oplotenie, porast a pod.).

Pri výbere pozemku je dôležité napojenie na komunikácie a inžinierske siete (voda, elektrina, kanalizácia, plyn, telefón, káblový televízny rozvod a pod.). Ak sú inžinierske siete privedené k hranici pozemku, výrazne zvyšujú jeho cenu. Ich dodatočné privedenie až k pozemku bude finančne aj časovo náročné.

Z katastra nehnuteľností si treba zistiť vecné bremená (ťarchy) pozemku. Vyhnete sa tak nejasným vlastníckym vzťahom, nevyjasneným dedičstvám a pod. Vecným bremenom môžu byť aj siete, ktoré cez daný pozemok prechádzajú, a ich ochranné pásma, ktoré môžu ovplyvňovať aj možnosť umiestnenia trvalých stavieb. V prípadoch ochranných pásiem je nutné dodržať predpisy pre dané pásmo alebo pre prekrývanie pásiem (oblasti pamiatkovej starostlivosti, ochrany prírody, vodné plochy a toky, telekomunikácie, železnice a pod.)

Pri voľbe pozemku sa zaujímajte aj o hladinu spodnej vody a geologické podmienky podložia (únosnosť pôdy, možnosť zosuvov a pod.). Porozprávajte sa aj s majiteľmi susedných pozemkov, ktorí dom už stavali, aké majú skúsenosti. Tieto údaje vám môže poskytnúť geologický prieskum pomocou vrtov, prípadne ich môžete získať na príslušnom stavebnom úrade.

Comments are closed.