Architektúra a stavebné projekty

Architektonicko-stavebná časť projektu obsahuje

 1. Situáciu širších vzťahov, z ktorej je zrejmé umiestnenie parcely, v katastrálnom území, určenej na zastavanie stavebným objektom
 2. Situáciu s podrobným umiestnením stavby, orientáciou budovy na svetové strany, odstupovými vzdialenosťami od hranice pozemku, od susedných objektov. So zakreslením pripojenia na inžinierske siete a komunikácie
 3. Technickú správu s popisom umiestnenia stavby, popisom a účelom funkcie stavby, s technologickým popisom použitých materiálov pre všetky konštrukčné prvky stavby, dokončujúce práce, technológie
 4. Tepelno-technický posudok všetkých obalových konštrukcií objektu, s vyhodnotením potreby tepla na vykurovanie, ročnej bilancie vlhkosti
 5. Pôdorys základov podľa typu objektu: plošné alebo hĺbkové základy. Hĺbka založenia a rozmery konštrukcií sa vypracujú na základe statického výpočtu
 6. Pôdorysy jednotlivých podlaží objektu (počet závisí od veľkosti a dispozície stavby)

Výkresy obsahujú presné rozmery a definovanie vybratého typu stavebného materiálu podľa investora, konštrukčný systém objektu, umiestnenie otvorov v stenách, umiestnenie komínových telies, popis podláh a ostatných povrchov.

 • Pôdorysy obytných podlaží je možné dispozične zariadiť, aby mal investor prehľad o variabilite priestoru
 • Pôdorys strechy so zakreslením strešných plôch, sklonom strechy, spôsobom odvodnenia strechy, klampiarských výrobkov (žľaby, oplechovanie, …). Presným okótovaním všetkých prvkov
 • Rezy objektom – pozdĺžny aj priečny, zachytáva všetky výškové rozmery stavby, skladby konštrukcií strechy, podláh, rez schodiskom s popisom stupňov, dôkladný popis materiálov
 • Pohľady na objekt z každej svetovej strany, resp. od ulice, susedných pozemkov
 • Výpis okien a dverí sumárny výkaz všetkých interiérových a exteriérových okien a dverí v objekte.