Projekty TZB

Projekty - technické zabezpečenie budov (TZB)

Naša projekčná spoločnosť vypracuje komplexný projekt v oblasti technického zabezpečenia budov. Za prioritu pri vypracovaní celého projektu považujeme predovšetkým kvalitné vyhotovenie projektovej dokumentácie a spokojnosť investora.

Môžete si vybrať zo širokej ponuky služieb jednotlivých profesii:

Vykurovanie

 • štúdie a koncepcie zásobovania teplom
 • špecifikácia tepelných zdrojov
 • návrh systému vykurovania
 • návrh prípravy TÚV
 • špecifikácia dimenzii okruhov vykurovacieho systému
 • návrh využitia alternatívnych zdrojov energie (solárne panely, tepelné čerpadlá)
 • hydraulické vyregulovanie systémov vykurovania

Zdravotechnika

 • návrh vnútorných rozvodov pitnej a úžitkovej vody
 • návrh vnútornej kanalizácie
 • návrh odvodu dažďových vôd
 • návrh zariaďovacích predmetov
 • špecifikáciu strojného vybavenia
 • návrh odlučovača tukov v interiérovom prevedení

Vodné hospodárstvo

 • návrh vodovodnej prípojky s verejného vodovodu
 • návrh vodovodnej prípojky zo studne
 • návrh kanalizačnej prípojky zaústenej do verejnej kanalizácie
 • návrh kanalizačnej prípojky ukončenej Žumpou
 • návrh kanalizačnej prípojky ukončenej Čističkou odpadových vôd
 • návrh odvodu dažďových vôd do recipientu, trativodu alebo retenčnej nádrže
 • špecifikáciu lapača ropných látok
 • špecifikáciu odlučovača tukov

Elekto

 • návrh rozvodov zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie
 • návrh schém rozvádzačov
 • bleskozvod
 • špecifikácia ovládacích prvkov
 • špecifikácia svetelných zdrojov
 • návrh Merania a regulácie (MaR)

Plyn

 • návrh rozvodov domového plynovodu
 • axonometrickú schému rozvodov plynu

Každý projekt môže obsahovať podľa priania investora

 • vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
 • konzultácie a poradenské služby
 • zhotovenie výkazu a výmeru materiálu a zariadení
 • vypracovanie rozpočtov a návratností investícii