Tepelno-technické posudky

Tepelno-technické posudky budov

Tepelno-technické posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V štádiu projektového riešenia sa hodnotia navrhnuté stavebné konštrukcie a upravujú sa ich parametre tak, aby svojimi tepelno-technickými vlastnosťami vyhovovali požiadavkám STN 73 0540 – Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov:

  • tepelný odpor stavebnej konštrukcie
  • súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie
  • vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie
  • množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok
  • potreba tepla na vykurovanie

tepelno-technicke-posudky-01

Projektovým hodnotením sa predchádza zabudovaniu materiálov a konštrukcií, ktoré svojimi vlastnosťami nespĺňajú požiadavky platných predpisov a noriem a tým zvyšujú potrebu energie na vykurovanie, tým aj zvyšujú finančné nároky budovy spojené s vykurovaním.

Správne tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy je základným predpokladom na výstavbu energeticky úspornej budovy s celoživotným šetrením energiou na vykurovanie a s tým spojenými finančnými nákladmi.

Základné normy a predpisy

  • STN 73 0540 – Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií
  • STN EN 14603 – Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia
  • Zákon NR SR č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 311/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
  • podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu